Foto:

Maatregelen in Engbertsdijksvenen

Door De Koerier

Vernatting is noodzakelijk

De Bestuurlijke Adviescommissie Planvorming Engbertsdijksvenen heeft een principebesluit genomen over de inrichting en de herstelmaatregelen rondom Engbertsdijksvenen.

Twenterand - De maatregelen die de Bestuurlijke Adviescommissie Planvorming Engbertsdijksvenen wil nemen in en rondom het Natura 2000-gebied zijn nodig voor het herstel en uitbreiding van de natuur in Engbertsdijksvenen. Begin 2019 worden deze maatregelen doorgerekend en, indien nodig, geoptimaliseerd. De adviescommissie heeft bij haar afwegingen steeds het behalen van de natuurdoelen met zo min mogelijk impact op de omgeving als uitgangspunt genomen en op een zo robuust en duurzaam mogelijke manier. Belangrijk is ook dat er zo veel mogelijk water wordt geconserveerd en alleen water wordt aangevoerd als dat noodzakelijk is.

Voor het behalen van de natuurdoelen is vernatting van het gebied noodzakelijk. Om dit te bereiken is in de afgelopen maanden een aantal varianten onderzocht. Een variant bestaat uit een aangepaste buffer aan de noordoostzijde en een zuidelijke buffer. Beide buffers worden met elkaar verbonden door een buffer die deels binnen het natuurgebied loopt en deels erbuiten. Voor de zuidzijde is samen met de bewoners en Staatsbosbeheer een aangepast inrichtingsplan gemaakt. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Daarnaast laat de adviescommissie een peilverhoging van 0,85 meter van het Geesters Stroomkanaal ten westen van het gebied doorrekenen, gecombineerd met de aanleg van een nieuw parallelkanaal en het dempen van de Schipsloot in het noordwesten.

Onafhankelijk voorzitter Erik Back is blij dat er een richting bepaald is. "We hebben gezamenlijk een flinke stap gezet op weg naar duidelijkheid voor de mensen in het gebied. In het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met alle partijen stap voor stap toegewerkt naar een effectief én gedragen pakket maatregelen voor de inrichting van de Engbertsdijksvenen. Met deze richting doet de commissie daar recht aan.''

Meer berichten