Waterschap Vechtstromen heeft zes speerpunten benoemd om in te spelen op zomerse zaken die bijzondere aandacht vragen en in de belangstelling staan.
Waterschap Vechtstromen heeft zes speerpunten benoemd om in te spelen op zomerse zaken die bijzondere aandacht vragen en in de belangstelling staan. (Foto: )

'Zomerse Zaken' bij Waterschap

door de redactie

Experts vertellen over speerpunten bij werken aan voldoende schoon en veilig water

Het Waterschap Vechtstromen heeft de taak om te zorgen voor voldoende schoon en veilig water. De waterbeheerder heeft in dat kader zes speerpunten benoemd om in te spelen op zaken die in de zomerperiode bijzondere aandacht vragen. Het gaat dan om droogte en hoosbuien, maar ook om waterkwaliteit, exoten, toezicht en biodiversiteit en onderhoud. Thuis in Twente brengt de komende weken diverse interviews met mensen die hierover vertellen en ook aangeven wat je zelf kunt doen. Wat zijn de speerpunten tijdens de reeks 'Zomerse Zaken'?

Zwem- waterkwaliteit

Tot 1 oktober controleert Vechtstromen regelmatig de kwaliteit van het zwemwater van officieel aangewezen zwemwaterlocaties. In andere wateren controleren we dat niet, omdat deze wateren niet voldoen aan de eisen voor officiële zwemwateren. De adviseur waterkwaliteit raadt het dan ook af om te zwemmen in andere wateren. ''De kans op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld blauwalg, botulisme of de E-colibacterie is groot'', vertelt Alberta Groteboer. "Daarnaast wil ik ook nadrukkelijk oproepen om niet van bruggen en andere bouwwerken te springen of te duiken. Dat is levensgevaarlijk. Je weet vaak niet wat er onder water ligt of hoe diep het is." De officiële zwemwaterlocaties zijn te vinden op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp.

Slim omgaan met water

Door het veranderende klimaat, met langere periodes van droogte en intense hoosbuien, moeten we slim omgaan met water. Bas Worm weet er alles van. ''We zijn in Twente voor de aanvoer van water grotendeels afhankelijk van regen. Het is belangrijk om dat kostbare water op te vangen en te bewaren." Hij weet echter dat het water bij wateroverlast ook snel afgevoerd moet kunnen worden. "Door bijvoorbeeld riviertjes en beken meer ruimte te geven en meer plekken te maken waar grote hoeveelheden water even kunnen worden opgevangen, zoals een wadi. Maar mensen kunnen ook de stenen uit de tuin halen, een regenton of vijver nemen of zelfs een groen dak op de schuur leggen."

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn dieren en planten die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en door explosieve verspreiding schade veroorzaken. ''Soms zijn ze zo succesvol dat ze het voortbestaan van inheemse dieren en planten bedreigen, daarmee de biodiversiteit onder druk zetten en de aan- en afvoer van water ernstig belemmeren'', aldus ecoloog Jeannette van Schaik. Grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem zijn voorbeelden van exotische waterplanten. Ze groeien bij warm weer zo explosief dat andere planten geen kans meer maken. ''Maar ook de muskus- en beverrat zijn invasieve exoten. We bestrijden ze omdat ze een bedreiging vormen voor onze dijken.''

Biodiversiteit
en onderhoud

Vechtstromen vindt de verscheidenheid aan leven in haar beheergebied van groot belang. Tom Pikkemaat is vanuit het waterschap dan ook actief bezig met biodiversiteit. ''Zo maaien we waar mogelijk gefaseerd en zaaien we een deel in met bloemmengsels, zodat het daar voor vlinders, bijen en andere insecten goed toeven is. Verder leggen we natuurvriendelijke oevers aan en bouwen we vispasseerbare stuwen, visvriendelijke gemalen, ijsvogelwanden en oeverzwaluwwanden." Toch ontkomt het waterschap er niet aan om onderhoud te plegen aan de watergangen. ''Als we dat niet doen, dan groeien en slibben de sloten, beken en riviertjes dicht. Door een dichtgegroeide watergang kunnen we geen water aanvoeren bij droogte of afvoeren bij wateroverlast. Dat heeft ook weer gevolgen voor de biodiversiteit. Daarnaast hebben sommige bijzondere soorten juist behoefte aan een maaifrequentie.''

Toezicht

Vechtstromen wil iedereen zo goed mogelijk informeren en adviseren over regels en vergunningen die gelden in relatie tot het water. ''Maar de regels op en rond het water zijn niet vrijblijvend en we houden dan ook toezicht'', zo laat toezichthouder Maikel Noordam weten. Dit geldt ook voor het varen en recreëren op en bij de Vecht. "Dat is een prachtig riviertje waar je kunt varen met een bootje. We willen graag dat dat allemaal veilig verloopt, zonder overlast. Vandaar dat we regelmatig controleren, of er bijvoorbeeld niet te hard wordt gevaren. Daarvoor zetten we sinds kort ook een drone in. Vaak gaan we in gesprek om uitleg en advies te geven, soms schrijven we ook wel een boete uit."

Waterkwaliteit

Het hele jaar door meet het waterschap op diverse plaatsen de waterkwaliteit. Vooral in de zomer staat de kwaliteit van het water in vijvers, sloten en beken onder druk. ''De watertemperatuur stijgt, met als gevolg minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor blauwalg en botulisme. Hierdoor kan er sterfte van vissen en vogels optreden", zegt adviseur waterkwaliteit Leontien van der Molen. "We stoppen veel energie en geld in het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater. Zo zuiveren we het rioolwater in onze zuiveringen, houden we scherp adviserend toezicht op activiteiten die slecht kunnen zijn voor de waterkwaliteit en treden we op bij illegale lozingen. Maar een warme zomer blijft een grote uitdaging als het gaat om waterkwaliteit." Zie

www.vechtstromen.nl/zomersezaken

Meer berichten