Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering te kunnen pareren, vindt de gemeente.
Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om de effecten van klimaatverandering te kunnen pareren, vindt de gemeente. (Foto: )

De Klimaatatlas wijst op de risico's

Door De Koerier

Wethouder gaat in gesprek

De nieuwe Klimaatatlas brengt de verwachte effecten voor het klimaat in Twente in beeld. Wethouder Roel Koster van de gemeente Twenterand ziet de atlas als het begin van een gesprek met de betrokkenen in Twenterand: "Met de Klimaatatlas in de hand gaan we in gesprek met bedrijven en inwoners over welke risico's we acceptabel vinden en welke maatregelen we in ieder geval moeten nemen."

Twenterand - Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor, zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een Klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om ervoor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

De Klimaatatlas maakt tot op het niveau van een perceel de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. "Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is'', stelt de gemeente. "Het aanbrengen van prioriteiten gebeurt dus op basis van gesprekken met inwoners en bedrijven, waarmee begin volgend jaar wordt begonnen. Vervolgens wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeente samen met de inwoners en organisaties afspreekt welke knelpunten er aangepakt worden en wie wat doet.''

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 is gezamenlijk door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Het opstellen van een Klimaatatlas komt uit dat Deltaplan. "Een gezamenlijke aanpak daarin is noodzakelijk. Gemeente, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, inwoners, bedrijven en andere organisaties; allemaal moeten ze in actie komen,''

Meer berichten